อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Team Member

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช

ฝ่ายบริหารจัดการหลักสูตร

Team Member

ดร. มาร์ก อูเคอวิทซ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและวิจัยการศึกษา เน้นกลุ่มการศึกษาในประเทศเวียดนาม
ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการองค์กร
ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรม

ประสบการณ์การทำงาน
ดร. มาร์ก อูเคอวิทซ์ เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับหลายสถาบันการศึกษา ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย , โรงเรียนในทวีปอเมริกาใต้, ประเทศใต้หวัน, ประเทศจีน ,ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย คือที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีปณิธานในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพขั้นสูงในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในหลากหลายสาขาวิชา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีทั้งทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม (Industrialization) ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพขั้นสูง


จากความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ของประเทศไทยแต่ยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้คู่ทักษะที่พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนประเทศของเราสู่เส้นทางที่มุ่งหวังของ อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ถือเป็นบุคคลตัวอย่าง ที่มีความมุ่งมั่นที่รับผิดชอบต่อความต้องการของสังคมโดยเล็งเห็นความขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทางทักษะอุตสาหกรรม จึงได้สร้างสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ให้บริการความรู้ ทางด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ ปีพุทธศักราช 2508 โดยใช้ชื่อว่า"โรงเรียนช่างกลสยาม" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลและปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายจากหลายทศวรรษที่ผ่านมาแล้วนั้น "โรงเรียนช่างกลสยาม" ได้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม" โดยเพิ่มสาขาวิชาด้านพาณิชยกรรมและได้ยืนหยัดอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มโรงเรียนอาชีวะศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศจากวันแรกถึงวันนี้ความเจริญก้าวหน้าของสถาบัน ดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ถึงความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเยาวชนไทย อย่างผู้นำมิใช่ผู้ตามโดยแท้จริง

ในปีพุทธศักราช 2548 นับเป็นปีที่ 40 ของสถาบันดังกล่าวและนับเป็นก้าวใหม่ของการเดินทางสู่จุดหมายตามแนวทางที่อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้ทำเป็นตัวอย่างไว้โดยทางโรงเรียนเทคโนโลยีสยามได้จัดตั้งโครงการ "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม" ขึ้น เพื่อสานต่อปณิธานของ อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช และสานต่อความต้องการของสังคมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและวุฒิภาวะที่สูงขึ้น โดยให้บริการการศึกษาที่ผสมผสานความรู้ด้านทฤษฏีควบคู่ทักษะ โดยเน้นวัดผลจากการปฏิบัติงานได้จริงตามสภาพปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่ง "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม" ได้เปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2549 ในเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา ซึ่งมีพื้นที่ติดกับ "โรงเรียน เทคโนโลยีสยาม" โดยแยกพื้นที่ทั้งสองสถาบันอย่างเป็นสัดส่วน การจัดการศึกษาในปีการศึกษาแรกของ "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม" เน้นถึงการศึกษาที่ต่อเนื่องสำหรับผู้จบการศึกษาจากทางโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม โดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจที่รองรับทุกหลักสูตร ที่เปิดสอนในโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม แล้วจึงขยายสาขาวิชาเพิ่มเติม ที่เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีความต่อเนื่องและเท่าเทียมกันไม่ว่านักศึกษาจะมาจากสถาบันการศึกษารูปแบบใด และระดับใด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีเป้าหมายที่จะเปิดบริการทางการศึกษาในสาขาวิชาที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และเป็นการเชื่อมต่อโลกแห่งการศึกษาและโลกแห่งงานที่แท้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้นของสังคม ตามเจตนารมณ์ของ อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ที่ได้สร้างมาตรฐานความเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคมมิใช่ผู้ตามเพียงกระแสนิยม วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของวิทยาลัย

Forgot password? We can help!

By signing up, you agree with our Terms of Service & Privacy Policy